Tiedote koskien PRH:ta ja Pohjola-Nordenin tukisäätiön hallituksen entisiä jäseniä

15.12.2021 klo 16:30
Pohjola-Nordenin paikallisyhdistyksille, yhteisöjäsenille, liittohallitukselle ja toimihenkilöille

Hufvudstadsbladet on tänään keskiviikkona 15.12.2021 julkaissut artikkelin, jossa käsitellään Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä nostaa vahingonkorvauskanne kolmea Pohjola-Nordenin tukisäätiön hallituksen entistä jäsentä tai sellaiseksi oletettua vastaan.

Säätiölain mukaan ”Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua (487/2015, 1 luvun 4 §)”. Säätiölaki antaa PRH:lle mahdollisuuden ajaa vahingonkorvauskannetta säätiön hyväksi, mikäli säätiö ei itse siihen ryhdy.

Tukisäätiön asiamiehenä vuosina 2015 – 2021 toiminutta Michael Oksasta epäillään törkeästä kavalluksesta ja esimiesaseman väärinkäytöstä. Poliisin esitutkinta saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Käyttäen hyväksi asemaansa toimiessaan sekä Pohjola-Nordenin pääsihteerinä että tukisäätiön asiamiehenä Oksanen ei tuonut missään vaiheessa pääsihteeriaikanaan Pohjola-Nordenin liittohallituksen käsittelyyn tukisäätiön hallituksen valintaa, vaikka säätiön säännöt tätä nimenomaan edellyttivät, tai muitakaan säätiöön liittyviä asioita. Tukisäätiön hallituksen pöytäkirjoja on syytä epäillä tekaistuiksi ja ainakin osaa allekirjoituksista pöytäkirjoissa ja tilinpäätöksissä väärennöksiksi. Oksasen epäillään kavaltaneen tukisäätiöltä 275 650 euroa.

Uusi säätiölaki tuli voimaan joulukuussa 2015. Uuden säätiölain toimeenpanolain (488/2015) mukaan vanhan lain mukainen käytäntö, jossa Pohjola-Nordenin puheenjohtajiston jäsenet olivat automaattisesti tukisäätiön hallituksen jäseniä, ei ollut enää mahdollinen vuoden 2016 alusta alkaen. Voimaanpanolaissa todetaan selkeästi (7 §), että sääntömääräyksen perusteella säätiön hallituksen jäsenenä toimivan toisen yhteisön hallituksen jäsenten toimikausi päättyi viimeistään vuoden 2015 lopussa.

Näin ollen on epäselvää, onko säätiöllä ollut ajanjaksolla 1.1.2016 – 22.6.2021 toimivaltaista hallitusta. Tukisäätiön nykyinen hallitus ei siksi ole katsonut, perustuen hankkimaansa oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon, asianmukaiseksi nostaa korvauskannetta entisiä, tai sellaisiksi oletettuja tukisäätiön hallituksen jäseniä vastaan. PRH:n säätiövalvonta on kuitenkin päätynyt erilaiseen laintulkintaan.

Hallitus katsoo, että rikoksesta epäilty Oksanen on ensisijaisesti korvausvelvollinen, jonka toimia poliisi tutkii ja omaisuutta Helsingin käräjäoikeus on asettanut vakuustakavarikkoon. Toissijaisesti hallitus on esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen tukisäätiön tilintarkastajana toimineelle tilintarkastusyhteisö BDO Oy:lle.

PRH:n nostamalla vahingonkorvauskanteella ei ole välitöntä vaikutusta Pohjola-Nordenin tai Pohjola-Nordenin tukisäätiön toimintaan.

 

Lisätietoja:

Heikki Pakarinen
asiamies
Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr.
vt. pääsihteeri
Pohjola-Norden ry.
Puh: 040-199 0146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi

 

 

Till Pohjola-Nordens lokalavdelningar, samfundsmedlemmar, förbundsstyrelse och anställda,

Hufvudstadsbladet har idag onsdag 15.12.2021 publicerat en artikel som behandlar Patent- och registerstyrelsens beslut att kräva skadestånd av tre personer som har varit eller antas ha varit styrelsemedlemmar i Pohjola-Nordens stödstiftelse.

Enligt stiftelselagen ska stiftelsens ledning "omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål samt stiftelsens intressen (487/2015, 1 kap. 4 §)”. Stiftelselagen ger PRS en möjlighet att föra talan om skadestånd till förmån för stiftelsen, ifall stiftelsen inte själv gör det.

Michael Oksanen var stödstiftelsens ombudsman åren 2015 – 2021. Han misstänks för grov förskingring och missbruk av förtroendeställning. Polisens förundersökning torde vara avslutad före årsskiftet.

Genom att utnyttja sin ställning som generalsekreterare för Pohjola-Norden och ombudsman för stödstiftelsen förde Oksanen aldrig under sin tid som generalsekreterare behandlingen av val av stödstiftelsens styrelse till Pohjola-Nordens förbundsstyrelse, även om stödstiftelsens stadgar uttryckligen förutsätter det, eller något annat ärende som rörde stiftelsen. Det finns anledning att misstänka att stödstiftelsens styrelseprotokoll är fabricerade och att åtminstone en del av underskrifterna är förfalskade i protokollen och boksluten. Oksanen misstänks ha förskingrat 275 650 euro från stödstiftelsen.

Den nya stiftelselagen trädde i kraft i december 2015. Enligt lagen om införandet av den nya stiftelselagen (488/2015) var den praxis som gällde enligt den gamla lagen, där medlemmarna av Pohjola-Nordens presidium automatiskt blev medlemmar av stödstiftelsens styrelse, inte mera möjlig från och med början av 2016. I lagen (7 §) om införande av den nya lagen konstateras tydligt att mandatperioden för styrelseledamöter som med stöd av stiftelsens stadgar var styrelsemedlemmar upphörde senast i slutet av 2015. 

Därmed är det oklart huruvida stödstiftelsen har haft en behörig styrelse under perioden 1.1.2016 – 22.6.2021. Därför har stödstiftelsens nuvarande styrelse på basis av ett juridiskt expertutlåtande ansett att det inte är motiverat att väcka skadeståndstalan mot tidigare eller förmodade tidigare medlemmar av stödstiftelsens styrelse. PRS stiftelseövervakning har dock gjort en annan tolkning av lagen.

Stödstiftelsens styrelse anser att den brottsmisstänkte Oksanen, vars handlande undersöks av polisen och egendom satts i kvarstad av Helsingfors tingsrätt, i första hand är skadeståndsskyldig. I andra hand har styrelsen framfört ett skadeståndskrav till stödstiftelsens tidigare revisionssamfund BDO Ab.

PRS talan om skadestånd har ingen omedelbar inverkan på Pohjola-Nordens eller Pohjola-Nordens stödstiftelses verksamhet.

 

Ytterligare information:

Heikki Pakarinen
ombudsman
Pohjola-Nordens stödstiftelse sr.
tf. generalsekreterare
Pohjola-Norden rf.
Tfn: 040-199 0146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi